Kredyt preferencyjny (linia KPS)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa postanowiła uruchomić środki na kredyt preferencyjny związany ze wznowieniem produkcji świń. Jest to szansa dla rolników, którzy byli zmuszeni do zaprzestania hodowli w związku z wystąpieniem w gospodarstwie wirusa ASF.

Kto może ubiegać się o kredyt?

Kredyt przeznaczony jest dla producentów rolnych, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymaniem decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie lub ubój świń oraz zakazującej ich utrzymywania w gospodarstwie/siedzibie stada.

Producent musi mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Na co przeznaczyć pieniądze?

Środki mogą być przeznaczone na zakup stada podstawowego świń lub stada obrotowego świń, a także inne rzeczowe środki obrotowe do produkcji rolnej w celu wznowienia hodowli świń (np. czyszczenie i dezynfekcja chlewni, pasze, opieka weterynaryjna, koszty energii elektrycznej,  ogrzewania).

Część pieniędzy można przeznaczyć także na nakłady inwestycyjne związane z zakupem maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie chlewni oraz innych maszyn służących do prowadzenia produkcji świń.

Jaka jest kwota kredytu?

Wysokość kredytu jest zróżnicowana w zależności od liczebności stada świń utrzymywanych średniorocznie w roku poprzedzającym rok, w którym została podjęta decyzja przez powiatowego lekarza weterynarii o zabiciu lub uboju świń. Odpowiednio dostosowano kwoty kredytu na siedzibę stada, do stanu średniorocznego utrzymywanych świń:

 • 50 000 zł do 50 sztuk świń,
 • 100 000 zł powyżej 50 do 100 sztuk świń,
 • 500 000 zł powyżej 100 do 500 sztuk świń,
 • 800 000 zł powyżej 500 do 1000 sztuk świń,
 • 1 500 000 zł powyżej 1000 sztuk świń.

Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane od kredytobiorcy.

Jakie oprocentowanie?

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona nie więcej niż o 3,5 p.p. (przy WIBOR 1,55 % całkowite oprocentowanie kredytu wyniesie aktualnie do 5,05 %).

Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:

 • kredytobiorcę w wysokości 0,3 oprocentowania, jednak nie mniej niż 1%,
 • Agencję – w pozostałej części.

W przypadku częściowej spłaty kapitału oprocentowanie ustala bank, a Agencja spłaca część kapitału za kredytobiorcę.

Wysokość pomocy

Maksymalna kwota dopłat określana jest w umowie kredytu wg oprocentowania obowiązującego w dniu jej zawarcia. Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii KPS może być stosowana w okresie kredytowania, ale nie dłużej niż przez 10 lat od dnia zawarcia umowy kredytu.

Dopłaty do oprocentowania kredytu są stosowane jako pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, nie może przekroczyć równowartości 20 000 EUR  w okresie 3 lat.

Dopłaty ze środków ARiMR

Dopłaty są stosowane, gdy kredytobiorca:

 1. spełnia warunki określone w zasadach udzielania kredytu na odbudowę stada świń,
 2. dokonuje, w pełnej wysokości spłat rat kapitału i odsetek w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7-dniowego okresu na spłatę należności.

Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania poniesionych wydatków w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego:

 • fakturą VAT lub fakturą VAT RR,
 • rachunkiem wystawionym zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • innymi dowodami wpłaty, w tym dokonanymi na podstawie umowy sprzedaży lub prawomocnego orzeczenia sądu.

Pomoc Doradców Agraves

Ponowne podjęcie produkcji trzody chlewnej w obliczu utrzymującego się kryzysu na rynku wieprzowiny i rosnącego zagrożenia ze strony ASF stawia zainteresowane gospodarstwa przed bardzo poważną decyzją. Eksperci Agraves – doradcy rolni, analitycy, księgowe i prawnicy – pomogą w odpowiedzi na pytania związane z uzyskaniem kredytu i ponownym uruchomieniem hodowli.

Informacje zaczerpnięte ze strony ARiMR

https://www.gov.pl/attachment/bc25fe40-8bfa-40e4-87dc-c6b3786221f8

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku.

https://www.facebook.com/DoradcyAgraves

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: