Rozwój małych gospodarstw – najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czy młody rolnik może ubiegać się o dofinansowanie na Rozwój małych gospodarstw? czy w ramach tego naboru można kupić samochód dostawczy? Czy można otrzymać dofinansowanie na założenie plantacji lawendy? Czy można kupić używany sprzęt rolniczy? To tylko niektóre pytania, jakie pojawiły się podczas naszego webinarium na temat naboru na Rozwój małych gospodarstw. Poniżej znajdziecie na nie odpowiedzi. Przeczytajcie koniecznie!

Czy młody rolnik może ubiegać się o dofinansowanie na Rozwój małych gospodarstw? czy w ramach tego naboru można kupić samochód dostawczy? Czy można otrzymać dofinansowanie na założenie plantacji lawendy? Czy można kupić używany sprzęt rolniczy? To tylko niektóre pytania, jakie pojawiły się podczas naszego webinarium na temat naboru na Rozwój małych gospodarstw. Poniżej znajdziecie na nie odpowiedzi. Przeczytajcie koniecznie!

Czy rolnik będący obecnie w ekologii może ubiegać się o 120 000,00 zł na Rozwój małych gospodarstw?

Tak, ale ekologią musi być objęta co najmniej połowa posiadanych użytków rolnych (konieczność utrzymania ekologii do końca zobowiązań wynikających z Rozwoju małych gospodarstw). Wtedy zostaną naliczone punkty za ekologię. 

Czy młody rolnik będzie mógł wziąć dofinansowanie na Rozwój małych gospodarstw?

Tak można starać się o dotację na Rozwój małych gospodarstw, jeżeli uzyskaliście Państwo pomoc w ramach Młodego Rolnika z PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020. Jeżeli Państwo otrzymaliście pomoc w ramach Interwencji z PS WPR 2023-2027, to jesteście wykluczeni.

Czy sprzedaż np. byków będzie liczona jako przychód?

Każda sprzedaż produktów rolnych będzie wliczana do przychodów.

Czy za sprzedaż zwierząt będą liczyć się faktury?

Tak, za sprzedaż zwierząt będą się liczyć faktury.  

Czy można zakupić samochód dostawczy na Rozwój małych gospodarstw?

Nie można kupić samochodu dostawczego.

Jeśli wziąłem udział w modernizacji w tym roku i restrukturyzacji w roku poprzednim to czy to mnie nie wyklucza ?

Nie, wykluczenie jest tylko w przypadku Młodego rolnika z PS WPR .

Czy przyczepę można kupić i czy sprzęt musi być nowy, czy nie?

Można zakupić przyczepy, lecz muszą one być nowe, nie mogą być np. po pokazowe. Na dokumencie potwierdzającym zakup, tj. faktura, musi być zawarta informacja, że maszyna jest fabrycznie nowa.  

Czy traktory i przyczepy odpadają?

Nie, ale przed zakupem należy uwzględnić potencjał gospodarstwa, posiadany park maszynowy oraz koszt zakupu maszyn, które muszą być fabrycznie nowe. Inwestycja ma też przyczynić się do wzrostu przychodu, który należy ewidencjonować.

Czy środki można przeznaczyć na remont obecnych budynków gospodarskich?

Można przeznaczyć pomoc na modernizacje budynków gospodarskich, jednakże nie może to być dokończenie budowy. W przypadku remontu niezbędne będzie przedłożenie kosztorysu inwestorskiego określającego koszt remontu. Jeżeli inwestycja będzie wpływać na konstrukcję budynku, wtedy konieczne będzie złożenie odpowiedniej dokumentacji budowlanej wynikającej z przepisów prawa.

Czy dostosowanie budynku dawnej obory na cele przetwórcze byłoby możliwe? Czy będzie traktowane jako „dokończenie budowy”?

Można przekształcić już istniejące budynki. Jednak będzie się to wiązało z innymi wymogami formalnymi, w tym ze zmianą sposobu użytkowania budynku czy dokumentacją związaną z sanepidem. Dokumenty będą niezbędne do przedstawienia w ARiMR.

Czy można wybudować budynek w którym będą przechowywane porzeczki, maliny oraz maszyny? Jak taki budynek ma być nazwany w kosztorysie?

Kategoria budynku zależy od jego przeznaczenia. Taką kwestie należy uzgodnić z projektantem i kosztorysantem. W kontekście wniosku ważne jest, aby przeznaczenie budynku wynikało z jego nazwy. 

Czy wiek wpływa na możliwość otrzymania dotacji na Rozwój małych gospodarstw?

Nie, ale Beneficjent musi być pełnoletni.

Jeśli korzystałam już wcześniej z modernizacji czy restrukturyzacji to czy mogę również w tym naborze uczestniczyć?

Tak, te działania się nie wykluczają. Należy tylko pamiętać o istniejących zobowiązaniach z poprzednich działań.

Czy nie prowadząc do tej pory gospodarstwa ekologicznego istnieje jeszcze szansa, aby wejść w ekologię i uzyskać dofinansowanie w podwyższonej kwocie (120 tys.)?

Tak, można zadeklarować ekologię na moment składania wniosku o przyznanie pomocy. Ale nie należy zwlekać z rozpoczęciem procedury wchodzenia w ten system uprawy roślin. Należy zwrócić uwagę na terminy związane z siewem/sadzeniem roślin, a możliwością przystąpienia do ekologii. W tym celu zaleca się konsultacje z jednostką certyfikującą, która udzieli informacji odnośnie możliwości ubiegania się o certyfikat.

Czy można otrzymać dofinansowanie na założenie plantacji lawendy?

W załączniku 1 do traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie uwzględniono plantacji lawendy jako plantacji, na którą można uzyskać dofinansowanie. Można zakupić sprzęt do jej uprawy lub przygotowania do sprzedaży.

Pszczelarz nie może wykazać przychodu ze sprzedaży miodu?

Może, ale nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej wspieranych w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim, o których mowa w art. 42 rozporządzenia 2021/2115.

Zwiększając wielkość ekonomiczną zasiewami (np. słonecznik), czy muszą być dokumenty sprzedaży?

Zobowiązaniem jest wzrost przychodów o 30% w roku docelowym w stosunku do roku bazowego. Wzrost musi być udokumentowany. Udokumentować można fakturą, umową kupna z potwierdzeniem przelewu, fakturą VAT RR lub ewidencją sprzedaży w przypadku RHD.

Jak z połączeniem z działaniami z KPO? Przetwórstwo, silosy – nie ma wykluczeń?

Wykluczenie dotyczy interwencji I.10 w ramach PS WPR- tj. premie dla młodych rolników oraz KPO  A1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu w zakresie wsparcia dla rolników i rybaków dotyczącego przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury”. Pozostałe działania się nie wykluczają, ale inwestycje już owszem.    

Jeśli mam zarejestrowane RHD, ale prowadzę gospodarstwo ekologiczne nadal mogę występować o 120 tys.

Tak, bo prowadzi Pani gospodarstwo ekologiczne.

Czy mogę kupić ciągnik rolniczy nowy dokładając ze swoich pieniędzy?

Planowana do zakupu maszyna musi być fabrycznie nowa. Można dołożyć swoje środki do zakupu maszyny. Jest to wręcz wymagane, ponieważ sama dotacja jest udzielana 2 ratach – wartość premii stanowić powinna 85% wartości inwestycji.

Czy można kupić sprzęt typu ciągnik ale używany? Czy każdy ze sprzętów musi być nowy?

Każdy sprzęt musi być nowy. Na dokumencie zakupu (faktura) musi być zawarta informacja o tym, że maszyna jest fabrycznie nowa, nierejestrowana wcześniej.

Czy gospodarstwo o powierzchni poniżej hektara również może się starać o dofinansowanie na Rozwój małych gospodarstw?

Jeżeli powierzchnia tego gruntu pozwala na składanie wniosku obszarowego, to tak. Należy jednak pamiętać, że docelowo przychód należy zwiększyć o co najmniej o 30% w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego. A ponadto, nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono WOPP.

Czy można ubiegać się o dofinansowanie pracując na etacie poza gospodarstwem?

Będąc osobą pracującą dodatkowo poza gospodarstwem, można ubiegać się o pomoc w wyżej wymienionej interwencji. Zgodnie z wytycznymi pomoc może otrzymać osoba fizyczna lub prawna, która wytwarza produkty rolne związane z chowem zwierząt lub uprawą albo utrzymuje użytki rolne w stanie zapewniającym wypas lub uprawę bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza użycie zwykłych metod rolniczych i zwykłego sprzętu rolniczego.

Czy konwersja łapie się ramach ekologii?

Tak, okres konwersji będzie uznawany za ekologię, punkty będą naliczone.

Czy pracując dodatkowo na etacie, trzeba dołączyć również swoje dochody?

Nie, przychód z pracy na etacie nie wchodzi w przychód z działalności rolniczej.

Ile zajmie czasu uzyskanie certyfikatu ekologicznego? Czy możemy wystąpić o to w grudniu, jak będziemy na liście np. z wynikiem pozytywnym?

Jeżeli deklarujemy udział bądź deklarację udziału w systemach jakości – krajowych czy unijnych oraz integrowaną ochronę roślin – to musimy okazać się odpowiednimi dokumentami na moment składania wniosku o płatność I raty (do 6 miesięcy po podpisaniu umowy z ARiMR). W przypadku ekologii początkowy okres tzw. konwersji (2-3 lata w zależności od rodzaju uprawy), jest uznawany jako ekologia. W obydwu przypadkach, ekologii oraz integrowanej ochrony roślin, należy udać się do jednostki certyfikującej, aby uzyskać więcej informacji.

Zwiększając wielkość ekonomiczną zasiewami (np. słonecznik) muszą być dokumenty sprzedaży?

Należy udokumentować wzrost przychodu w gospodarstwie. Agencja dopuszcza różne formy dokumentów w zależności od tego w jaki sposób rolnik się rozlicza.

Czy jest brany pod uwagę dotychczasowy sprzęt w gospodarstwie. jeżeli traktor rejestrowany na brata to czy ja mogę kupić przyczepę z tego naboru?

W biznesplanie, który jest załącznikiem do wniosku należy podać informację odnośnie sprzętu rolniczego, który posiadamy na własność lub użyczamy od osób trzecich poprzez pisemną umowę. Planowany do zakupu sprzęt rolniczy powinien być dostosowany pod względem parametrów zarówno do naszej struktury upraw jak i kompatybilny z maszynami jakie wskażemy w biznesplanie, którymi wykonywane są prace w gospodarstwie (np. dostosowanie pod względem mocy ciągnika).

Czy przy skorzystaniu w tym roku z tego programu, będzie można wystąpić o Młodego rolnika w przyszłym roku?

Jeżeli uzyska Pani pomoc w ramach interwencji związanej z Rozwojem małych gospodarstw w tym roku, nie będzie mogła Pani wystąpić o pomoc w ramach Premii dla młodych rolników. Działania te wykluczają się wzajemnie.

Czy trzeba mieć nadany numer producenta, czy mogę go dopiero nadać przed naborem?

Aby móc składać wniosek w ramach działania RMG należy posiadać numer ewidencji producenta, gdyż wnioski składane są droga elektroniczną.

Czy mogę wnioskować o płatność na gospodarstwo ekologiczne, jeśli w obecnej kampanii jeszcze nie wszedłem w ekologię?

System jakości związany z rolnictwem ekologicznym w ramach tego działania trzeba wykazać przy staraniu się o wypłatę pierwszej transzy pomocy, czyli 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ARiMR. Jeżeli chcemy otrzymać punkty za ekologię przy składaniu wniosku, to musimy rozpocząć produkcję zgodnie z wytycznymi produkcji ekologicznej, tak aby uprawy zgłaszane w 2024 r. były już uprawiane zgodnie z praktyką ekologiczną. Będąc w okresie konwersji, gospodarstwo będzie uznawane za gospodarstwo ekologiczne.

Czy remont dotychczasowych budynków gospodarczych się zalicza?

Tak, jeżeli poprzez tę inwestycję możliwe będzie zwiększenie przychodu w gospodarstwie, lub będzie to można powiązać z tym powiększeniem. Niezbędne jednak będzie przygotowanie dokumentacji związanej z przebudową/remontem budynku. Konieczne będzie też uzyskanie ewentualnych pozwoleń na użytkowanie budynku, czy na zmianę sposobu jego użytkowania.

Czy na ogrodzenie gospodarstwa trzeba mieć kosztorys?

Wykonanie ogrodzenia nie będzie przyczyniało się do wzrostu przychodu w gospodarstwie rolnym, nie zostanie więc sfinansowane w ramach bieżącego działania. Wykonanie ogrodzenia jest możliwe natomiast w ramach interwencji 10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Czy remont dotychczasowego budynku się zaliczy? Chodzi o dostosowanie starego chlewu na potrzeby suszarni ziół i sklepu.

Tak, można otrzymać dofinansowanie na dostosowanie starego chlewu na potrzeby suszarni ziół i sklepu. Należy jednak pamiętać, że Agencja w trakcie weryfikacji wniosku może poprosić o dodatkowe dokumenty. Są to np. kosztorys inwestorski, dokumentacja związana ze zmianą sposobu użytkowania budynku czy zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych lub pozwolenie budowlane. Może to być też dokumentacja z sanepidu – w zależności od inwestycji i stopnia ingerowania w konstrukcję budynku. Dokumenty należy więc przygotować odpowiednio wcześniej. Muszą one nabrać odpowiedniej mocy prawnej i posiadać pieczątki ostateczności (np. pozwolenie na budowę).

Rozwój małych gospodarstw – wsparcie doradców Agraves

Jeśli chcesz zaplanować inwestycję w taki sposób, by nie mieć problemów z jej realizacją i mieć wsparcie doświadczonego zespołu doradców, zgłoś się do nas. Pozyskiwaniem środków na rozwój rolnictwa zajmujemy się od 20 lat. Postaw na współpracę z ekspertami i zdaj się na naszą wiedzę, kompetencje i doświadczenie. 

Zapoznajcie się ze wszystkimi usługami, które świadczą nasi doradcy.

Odwiedzajcie nasze profile w mediach społecznościowych i śledźcie najnowsze informacje na

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: