Walka z ASF

Wirus ASF powoduje bardzo duże straty finansowe w naszym kraju. Wystąpienie ogniska choroby wpływa nie tylko na dane gospodarstwo, w którym wykryto zakażenie, ale także na najbliższą okolicę – wyznaczone są strefy zapowietrzone (co najmniej 3 km) oraz zagrożone (co najmniej 7 km). Aktualnie trwa nabór wniosków, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie na walkę z wirusem oraz na zabezpieczenie gospodarstwa przed negatywnymi skutkami finansowymi.

ASF – kto i kiedy może ubiegać się o pomoc

Kto – Rolnik, który:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy;
 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium RP, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniejszą niż 50 świń w stanie średniorocznym lub realizuje zobowiązanie rol.-środ.-klim. [Pakiet 7.4 Zachowanie lokalnych ras świń];
 • posiada numer identyfikacyjny w systemie ewidencji producentów.

Kiedy – pomoc przyznaje się, jeżeli:

 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności kosztów;
 • koszty kwalifikowane nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych;
 • operacja spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji;
 • operacja nie jest możliwa do realizacji bez udziału środków publicznych;
 • koszty kwalifikowane operacji wynoszą powyżej 10 tys. zł;
 • złożenie wniosku o płatność nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycje dotychczas dobrowolne stały się obowiązkowe

W związku z aktualizacją przepisów dotyczących terenów objętych ASF konieczne stało się m.in:

 • zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych; [np. ogrodzenie siedliska];
 • utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach [oddzielenie kopytnych];
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach do budynków;
 • karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych [silos na pasze gotową, magazyn na słomę];
 • prowadzenie rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu;
 • prowadzenie książki rejestracji świń;
 • bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń [myjki, bramki, niecki];
 • przystosowanie pomieszczenia socjalnego do dezynfekcji (w tym mycie i odkażanie rąk, czyszczenie i odkażanie obuwia) [zakup odpowiedniej infrastruktury].

Magazyn na słomę oraz silosy na paszę gotową

W ramach realizacji inwestycji możliwe jest wykonanie lub przebudowa istniejącego magazynu na słomę przeznaczoną tylko do produkcji trzody chlewnej. Budynek musi jednak spełniać kilka wymogów, w tym:

 • magazyn musi znajdować się na terenie prowadzonej produkcji zwierzęcej;
 • wymiary pow. 35 m2, rozpiętość konstrukcyjna większa niż 4,8 m, z podłożem betonowym;
 • wyposażony w 2 zamykane bramy wjazdowe oraz dwa zamykane wejścia;
 • na działce, która jest zabezpieczona ogrodzeniem zgodnie z wymogami Rozporządzenia;
 • pojemność magazynu zależy od wielkości prowadzonej produkcji oraz wynika z kalkulatora pojemności na słomę dostępnego na stronie www.arimr.gov.pl.

Inwestycja w postaci zakupu silosów dotyczy tylko i wyłącznie silosów na paszę gotową (nie dotyczy paszociągów). Silos powinien posiadać pojemność pozwalającą na 2-tygodniowe przechowywanie paszy.

Najważniejsze wymagania dot. silosu to:

 • silos musi znajdować się na terenie prowadzonej produkcji zwierzęcej;
 • pojemność silosu zależy od wielkości prowadzonej produkcji oraz wynika z kalkulatora pojemności silosu paszowego dostępnego na stronie www.arimr.gov.pl;
 • nie ma znaczenia czy w ramach realizacji inwestycji rolnik zakupi jeden duży silos czy kilka mniejszych o łącznej o maksymalnej możliwej pojemności wynikającej z kalkulatora;
 • w ramach wniosku finansowaniu podlega zakup i posadowienie silosu [fundament pod silosem].

Jak zabezpieczyć gospodarstwo przed przedostaniem się wirusa na teren prowadzonej produkcji?

Obecnie jedynym dostępnym środkiem zapobiegawczym jest prewencja. W ramach naboru przeprowadzanym przez ARiMR można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 100 000 zł, przy czym refundacja kosztów kwalifikowalnych wynosi do 80%.

W przypadku budowy ogrodzenia zmianie uległy stawki jednostkowe (wzrost w stosunku do poprzednich lat), które wynoszą obecnie:

 • ogrodzenie 230 zł/mb*
 • brama 2100 zł/szt*
 • furtka 710 zł/szt*

*Stawki jednostkowe również obejmuje refundacja w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych.

Porada eksperta Agraves

Na chwilę obecną nie ma skutecznego sposobu walki z wirusem ASF. Dla rolnika oznacza to dwie możliwości: przeciwdziałanie wystąpieniu wirusa w gospodarstwie w postaci prewencji albo nadzieja, że w okolicy nie wystąpią nowe przypadki zakażenia. Możliwość zabezpieczenia gospodarstwa przed przedostawaniem się na jego teren dzikich zwierząt (roznosicieli wirusa), czy pozostawianie na kwarantannie słomy przywiezionej do gospodarstwa (min. okres 90 dni), pozwoli w przyszłości ograniczyć ilość nowych ognisk choroby, a co za tym idzie, na ograniczenie strat pogłowia w kraju – tak sytuację komentuje Kamila Warczachowska, doradca w Agraves.

Zachęcamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku.

https://www.facebook.com/DoradcyAgraves

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: