Wyrok sądu w sprawie przyznania pomocy w ramach Rozwoju usług rolniczych

wyrok rury

Jednym z warunków ubiegania się o pomoc finansową na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego PROW 2014-2020 jest m.in. obowiązek prowadzenia przez co najmniej 24 miesiące,  zgodnie z wpisem w CEiDG, działalności gospodarczej obejmującej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia (kody PKD).

Wpis do CEiDG, a uzyskanie dofinansowania

Doradcy Agraves zostali zapytani przez kilku klientów: co w sytuacji, gdy prowadzą oni odpowiednie działalności przez co najmniej 24 miesiące i fakt ten potwierdzają faktury sprzedaży usług, ale stosowny wpis do CEiDG uzyskali na zaledwie kilka miesięcy przed złożeniem wniosku. Czy mogą być beneficjentami tego działania?

Prawnicy Agraves uznali, że tak. Podstawą naszego stanowiska było uznanie, że wpis do CEiDG stanowi domniemanie prawne, które podlega obaleniu przez kontrdowody (w tym wypadku faktury).

Opis przypadku — potwierdzenie prowadzenia działalności a wpis do CEiDG

W omawianej sprawie nasz Klient złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej ramach wskazanego powyżej działania PROW 2014-2020 – zwanego potocznie “usługami rolniczymi” (dotacja do 500 tys. zł), powołując się na prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z zakresem usług sklasyfikowanych pod kodami PKD 77.31.Z i PKD 01.61. Jednakże ARiMR odmówiła mu przyznania pomocy z uwagi na ujawnienie w CEiDG drugiego z tych kodów w okresie krótszym niż 24 miesiące od dnia złożenia wniosku. Wobec czego, w ocenie organu wnioskodawca nie spełnił wymagań określonych w rozporządzeniu i odmówił mu przyznania pomocy. Zaznaczyć należy, iż prowadzenie działalności w tym zakresie przez wnioskodawcę przekraczało okres 2 lat, co zostało udokumentowane stosownymi fakturami. 

Na powyższe rozstrzygnięcie ARiMR złożono skargę do WSA w Warszawie. Sąd I instancji podzielił jednak argumentację Agencji, którą oparł na literalnym brzmieniu przepisu rozporządzenia i wskazał, że “regulacja ta nie może być interpretowana inaczej”. 

Według WSA – prowadzenie działalności w zakresie kodów umożliwiających przyznanie pomocy musi być potwierdzone wpisem w CEIDG, a wnioskodawca musi legitymować się zarówno wpisem poświadczającym prowadzenie działalności w zakresie właściwych kodów, jak też wykazać rzeczywiste prowadzenie tej działalności. 

Z taką interpretację WSA w Warszawie nie zgodzili się Prawnicy Agraves. Z tego też względu do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożona została skarga kasacyjna. 

W naszej ocenie Sąd I instancji zastosował błędną wykładnię i niewłaściwe przyjął, iż przepis rozporządzenia wymaga, aby stosowny wpis w CEiDG został dokonany na co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy i nie mógł być uzupełniony później z równoczesnym wskazaniem wcześniej daty rozpoczęcia prowadzenia kwalifikowanej działalności (niejako “wstecznie”).
Sprawę ostatecznie rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 29 czerwca 2022 r. (sygn. akt I GSK 1620/21) przyznając rację klientowi i prawnikom Agraves.

Kluczowe dla rozstrzygnięcia argumenty NSA

Wskazał on, że “warunkiem udzielenia pomocy jest wykonywanie działalności (określonej w załączniku do rozporządzenia) przez okres dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie pomocy. Oznacza to, że chodzi o faktyczne wykonywanie działalności przez wskazany okres, a warunek ten jest spełniony, gdy z wpisu w CEIDG wynika, że taka działalność była prowadzona przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku o udzielenie pomocy. (…) Nie ma przy tym znaczenia kiedy, tj. w jakiej dacie, dokonano zmiany wpisu w przedmiocie wskazania rodzaju działalności, o ile – zgodnie z rozporządzeniem MRiRW – nastąpiło to przed złożeniem wniosku o udzielenie pomocy. Może bowiem zaistnieć sytuacja, w której data dokonania zmiany wpisu w CEIDG nie pokrywa się z uwidocznionym w CEIDG okresem prowadzenia określonej działalności (…). WSA błędnie zatem przyjął, iż okres 24 miesięcy odnosi się zarówno do wykazanego/ujawnionego w CEIDG okresu prowadzenia danej działalności, jak i do okresu (daty) dotyczącego dokonania wpisu w tym przedmiocie”.

Tym samym NSA, zgodnie z naszym wnioskiem, uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W wyniku tego WSA w Warszawie ostatecznie uchylił rozstrzygnięcie ARiMR w sprawie naszego Klienta i może on ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej w ramach operacji „Rozwój przedsiębiorczości — rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem”.

Doradcy Agraves w swojej pracy dbają o interes klientów do samego końca, także na drodze sądowej. Potwierdza to wiele przypadków, w których odwołując się do wyższych instytucji, pierwotnie odrzucone wnioski były przywracane do weryfikacji. Wcześniej pisaliśmy także o przyznaniu rolnikom poszkodowanym na skutek opóźnionej wypłaty pieniędzy z dotacji odszkodowania. 

Nasz interdyscyplinarny zespół doradców bazując na swojej wiedzy, zawsze stoi po stronie beneficjentów. Dzięki wielu doświadczeniom z pracy z ARiMR wiemy, z jakimi problemami rolnicy i przedsiębiorcy mierzą się każdego dnia, dlatego jesteśmy w stanie skutecznie i z pozytywnym skutkiem dochodzić ich praw w sądzie.

Kontakt do ekspertów: 

Karolina Auguścik, Prawnik

tel. 728 433 570, e-mail: k.auguscik@agraves.pl

Marcin Trębacki, Specjalista w Dziale Dotacji

tel. 736 641 130, e-mail: m.trebacki@agraves.pl

Zachęcamy do odwiedzenia profilu na Facebooku Agraves. Znajdziesz tam wiele istotnych informacji na temat zmian w przepisach prawnych oraz bieżących naborów.

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: