Agencja zapłaci odsetki za zwłokę w płatności

Share on facebook
Share on linkedin
ASF bioasekuracja

W dniu 19 października 2022 r. zapadł korzystny dla beneficjenta, reprezentowanego przez zespół prawny Agraves, wyrok zasądzający od ARiMR odsetki za zwłokę w wypłacie dotacji w ramach “Modernizacji gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020.

Na podstawie złożonego wniosku o uzyskanie pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020 nasz klient zawarł z Agencją umowę na otrzymanie pomocy ze wskazanego działania.

Po zrealizowaniu inwestycji (budowa chlewni) rolnik złożył w lutym 2018 r. do OR ARiMR w Poznaniu wniosek o płatność. Postępowanie prowadzone było przez Agencję w sposób opieszały z naruszeniem terminów zapisanych w rozporządzeniu i umowie. Ostatecznie dotacja wypłacona została dopiero na początku stycznia 2019 r.

Rolnik kontra Agencja

W przedmiotowej sprawie prowadzonej przed Sądem Rejonowym dla Warszawy — Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny (sygn. akt XVI C 391/20) sąd podkreślił,  iż od chwili złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność, uwzględniając dodatkowo czas na podjęcie przez organ wszelkich niezbędnych czynności wyjaśniających do czasu faktycznej wypłaty pomocy finansowej, minął niemalże 5-miesięczny okres zamrożenia środków. Co za tym idzie, Agencja nie tylko nie podjęła starań do rozpatrzenia wniosku o płatność w terminie 3 miesięcy, który to w ocenie Sądu jest okresem wystarczającym do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności, ale też swoim zaniechaniem działała na niekorzyść beneficjenta.

W związku z powyższym Sąd podzielił zdanie prawników Agraves i zasądził od ARiMR kwotę odsetek ustawowych wraz z należnymi od nich odsetkami za opóźnienie.

Należy podkreślić, iż pomimo wniesienia przez pozwaną ARiMR apelacji, Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy wyrokiem właśnie z dnia 19 października 2022 r. (sygn. akt V Ca 1756/21) utrzymał wyrok pierwszej instancji w całości i dodatkowo zasądził na rzecz powoda — rolnika koszty procesu.

Odsetki za zwłokę w płatności

W procesie dochodzenia należności, cywilnoprawny charakter zawartej umowy stanowi podstawę do dochodzenia wypłaty świadczenia, w tym również odsetek za zwłokę. Zgodnie bowiem z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014- 2020, określającej zasady udzielania pomocy, “pomoc ta jest przyznawana na podstawie umowy o przyznaniu pomocy zawieranej, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej”. Dalej zaś przeczytać możemy, że “do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy prowadzonych przez agencję płatniczą i podmioty wdrażające nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego”. Zastosowanie mają tu zatem przepisy Kodeksu cywilnego, a w przypadku dochodzenia roszczeń kluczowe są przepisy określone w art. 359 § 1 kc i art. 481 § 1 i 2 kc.

art. 359 § 1 kc
Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.

art. 481 § 1 kc
Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Niezaprzeczalnie, zawierając umowę z ARiMR, beneficjent ma prawo dochodzenia przysługującego świadczenia pieniężnego wraz z odsetkami za zwłokę w jego płatności. Ważne jest jednak określenie daty powstania po stronie Agencji obowiązku jego wypłaty. Termin ten wskazuje nam § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020, w myśl którego “Agencja rozpatruje wniosek o płatność w terminie 3 miesięcy i dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność”.  Co ważne, zgodnie z § 34 wyżej wskazanego rozporządzenia, obliczenia i oznaczania terminów dokonuje się również zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Absurdy na koszt rolników

Opóźnienia w wypłacie dofinansowania są problemem dotykającym wielu beneficjentów. Przypomnijmy, że już w 2019 r. w artykule “Absurdy na koszt rolników” na łamach Top Agrar Polska (nr 3/2019) zwracaliśmy uwagę na ponoszone przez rolników straty oraz obowiązek naprawienia przez Agencję powstałych szkód, z wypłatą odsetek za opóźnienie na czele.

Przytoczone w omawianym przypadku stanowisko sądu jednoznacznie pokazuje, że wynikające z umowy zobowiązania leżą nie tylko po stronie beneficjenta, ale też udzielającej pomocy finansowej Agencji. Nie bójmy się zatem dochodzić swoich praw!

Kontakt do autorki artykułu: 

Karolina Auguścik, Prawnik

tel. +48 728 433 570,  e-mail: k.auguscik@agraves.pl

Zachęcamy do odwiedzenia profilu na Facebooku Agraves. Znajdziesz tam wiele istotnych informacji na temat zmian w przepisach prawnych oraz bieżących naborów.

Tagi:

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Zobacz
także:

Rozwój małych gospodarstw - najważniejsze pytania i odpowiedzi

Rozwój małych gospodarstw – najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czy młody rolnik może ubiegać się o dofinansowanie na Rozwój małych gospodarstw? czy w ramach tego naboru można kupić samochód dostawczy? Czy można otrzymać dofinansowanie na założenie plantacji lawendy? Czy można kupić używany sprzęt rolniczy? To tylko niektóre pytania, jakie pojawiły się podczas naszego webinarium na temat naboru na Rozwój małych gospodarstw. Poniżej znajdziecie na nie odpowiedzi. Przeczytajcie koniecznie!

Czytaj więcej »
Rozliczenie dotacji - jak nie stracić pieniędzy z ARiMR?

Rozliczenie dotacji – jak nie stracić pieniędzy z ARiMR?

Przyznanie dotacji to dla wielu rolników sukces. Ale… nic bardziej mylnego! Samo przyznanie pomocy finansowej to dopiero początek długiej i krętej drogi do sukcesu. A końcowym przystankiem jest dopiero prawidłowe rozliczenie dotacji. Tylko to gwarantuje, że Agencja nie odbierze lub nie zmniejszy przyznanego wsparcia. W Agraves od lat skutecznie pomagamy rolnikom rozliczać dotacje.

Czytaj więcej »