KPO — startują nabory!

KPO

W październiku kończy się wydłużony o kilka miesięcy nabór na Rozwój usług rolniczych, a w jego miejsce pojawia się KPO — Krajowy Plan Odbudowy. 17 października wystartuje pomoc w ramach 4 działań związanych z przetwórstwem i pracami modernizacyjnymi w gospodarstwach. Jakie pieniądze można dostać? Jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o pomoc w ramach KPO?  Zapraszamy do lektury!

KPO dla polskiego rolnictwa i nie tylko

Zmierzają ku końcowi ostatnie nabory na popularne działania w ramach PROW 2014-2020, a lada chwila na świeczniku stanie KPO i PS dla WPR 2023-2027. Programy nadzorowane przez ARiMR mają poprawić dywersyfikację działalności oraz skracać łańcuchy dostaw produktów rolnych i spożywczych. To także powstawanie nowych podmiotów, które będą miały uczestniczyć na tych rynkach. 17 października wystartują 4 działania:

 • wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury,
 • wsparcie dla rolników i rybaków dotyczące przetwarzania i wprowadzania na rynek produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa i akwakultury,
 • wymiana pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej,
 • wymiana słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu.

Pomoc dla MŚP w zakresie przetwórstwa

Jest to działanie skierowane do podmiotów, które zajmują się przetwarzaniem produktów rolnych i wprowadzaniem ich do obrotu. W ramach tego działania o pomoc mogą ubiegać się takie podmioty, jak:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

które posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Wsparcie udzielane jest na:

 • zakup nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa, lub akwakultury,
 • zakup nowych środków transportu do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów,
 • budowę, w tym rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont budynków, budowli i obiektów infrastruktury towarzyszącej  wykorzystywanych z tą działalnością.

Wysokość pomocy w ramach tego działania KPO zależy od wielkości przedsiębiorstwa, czyli:

 • 3 000 000 zł — dla mikroprzedsiębiorstw,
 • 10 000 000 zł — dla małych przedsiębiorstw,
 • 15 000 000 zł — dla średnich przedsiębiorstw. 

Minimalna wysokość wsparcia wynosi 100 000 zł. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji do poziomu 50%. Czas na realizację przedsięwzięcia wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania umowy z ARiMR.

Przetwórstwo produktów rolnych dla rolników

Rolnictwo to nie musi być tylko produkcja płodów rolnych. To także rolniczy handel detaliczny (RHD), który dzięki wsparciu z KPO ma szanse szerzej zaistnieć na rynku żywności. W ramach tego działania o pomoc może ubiegać się rolnik lub małżonek rolnika oraz osoby fizyczne uprawnione do chowu, hodowli i połowu ryb. 

Pieniądze można przeznaczyć na takie inwestycje jak tworzenie lub modernizacja:

 • miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych oraz z rybołówstwa i akwakultury. W tym możliwe jest wyposażenie linii produkcyjnych, zakup nowych maszyn i urządzeń do przetwórstwa oraz budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury,
 • miejsc przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów, w tym znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego, na targowiskach i w miejscach obsługi podróżnych.

Pomoc stanowi refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych do wysokości ich 50%. Maksymalnie można otrzymać nawet 500 000 zł, a minimalna wysokość wsparcia to 20 000 zł. Na realizację przedsięwzięcia przewidziane jest 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z ARiMR.

Wymiana pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych

Pomoc przyznawana jest na wymianę pokrycia dachowego w budynkach gospodarskich, przy czym takie dofinansowanie może stanowić bodziec do podjęcia takiej inwestycji. O wsparcie może ubiegać się rolnik, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym zostanie zrealizowane przedsięwzięcie. 

W tym działaniu o kolejności przysługiwania wsparcia decyduje suma punktów przyznanych według kryteriów premiujących:

 • 3 punkty przyznaje się, gdy inwestycja jest realizowana na terenie powiatów o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Kryterium uznaje się za spełnione, gdy stopa bezrobocia w danym powiecie jest wyższa niż średnie krajowe
 • 5 punktów przyznaje się gdy przedsięwzięcie realizuje młody rolnik, czyli w tym wypadku osoba urodzona po 31 grudnia 1981 r. 

Żeby wziąć udział w naborze, nie masz obowiązku spełniania powyższych kryteriów — punkty wpływają tylko na kolejność przyznawania pomocy. Jeśli chodzi o kwoty pomocy, to Agencja ustala dotację w oparciu o standardową stawkę jednostkową wynoszącą 100 zł/m 2 – przy czym wsparcie wynosi 40% kwoty stanowiącej iloczyn tej stawki i powierzchni wymieniane pokrycia. W efekcie stanowi to 40 zł/m2, a limit wsparcia na jednego ostatecznego odbiorcę to 20 000 zł.

Wymiana słupów nośnych na plantacjach chmielu

Ostatnim działaniem z KPO, które startuje w październiku 2022 r., jest wymiana słupów nośnych na plantacjach chmielu. O pomoc mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Wsparcie przyznawane jest dla powierzchni do 5 ha, a wykonać możesz następujące działania:

 • wymianę słupów nośnych pokrytych kreozotem na plantacjach chmielu wraz z ich demontażem,
 • zakup i transport nowych elementów konstrukcji wolnych od kreozotu wraz z ich montażem,

Kwota pomocy zależy od rodzaju docelowo zamontowanych słupów, a standardowe stawki jednostkowe kreują się następująco:

 • 146 025 zł/ha — w przypadku wymiany na słupy kompozytowe,
 • 168 088 zł/ha — w przypadku wymiany na słupy betonowe. 

Możesz utrzymać wsparcie w wysokości:

 • 70% – dla wnioskodawców, którzy mają 40 lat włącznie,
 • 50% – dla pozostałych wnioskodawców,

od iloczynu standardowej stawki jednostkowej i powierzchni, na której wymienisz słupy.

Od niemal 20 lat doradcy Agraves wspierają polskich rolników i lokalne firmy w zakresie pozyskiwania dotacji z PROW 2014-2020 i wcześniejszych programów. Z sukcesem zrealizowaliśmy tysiące projektów, które zasiliły ich beneficjentów w setki milionów złotych dofinansowania. Przekaż swoje sprawy w ręce doświadczonego zespołu doradców, który kompleksowo zadba o Twój interes. 

Kontakt do eksperta: 

Grzegorz Ignaczewski, Ekspert ds. Wspólnej Polityki Rolnej

tel. +48 668 476 630  e-mail: g.ignaczewski@agraves.pl

Zachęcamy do odwiedzenia profilu na Facebooku Agraves. Znajdziesz tam wiele istotnych informacji na temat zmian w przepisach prawnych oraz bieżących naborów na działania PROW 2014-2020.

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: