Młody rolnik 2022

2 grudnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zmienia warunki przyznawania premii dla młodych rolników. Jakie zmiany wprowadziło rozporządzenie? Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dotację dla młodych rolników?

Kiedy odbędzie się nabór na Młodego Rolnika w 2022?

17 marca 2022 r. ARiMR podała termin naboru na premie dla młodych rolników. Wnioski o przyznanie dotacji (150 tys. zł) będą przyjmowane od 31 marca do 29 maja 2022 r.

Dokumenty będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych dla siedziby gospodarstwa. Czas pozostały do rozpoczęcia naboru, warto wykorzystać na dobre zaplanowanie inwestycji.

Zmiany w warunkach przyznania pomocy — decyzje środowiskowe

Zgodnie ze zmianą rozporządzenia, która weszła w życie 2 grudnia 2021 r., może zaistnieć obowiązek posiadania decyzji środowiskowej. Zmiana rozporządzenia stanowi, że w przypadku, gdy w związku z realizacją biznesplanu jest wymagane uzyskanie takiej decyzji zgodnie z przepisami, to decyzja środowiskowa jest obowiązkowa. Doradcy Agraves, na podstawie danych z opracowanego biznesplanu oraz dzięki znajomości charakteru inwestycji określają, czy zachodzi potrzeba uzyskania oceny oddziaływania na środowisko. Wspieramy naszych klientów również w procesie jej formalnego uzyskania. Zachęcamy do konsultacji z naszym zespołem doradców, który przeprowadzi Was przez tę procedurę.

Więcej szczegółów na temat decyzji środowiskowych znajduje się pod tym linkiem.

Podstawowe warunki otrzymania premii — grunty i ich przejęcie

Do złożenia wniosku o premię dla Młodych Rolników wystarczy posiadać  1 ha użytków rolnych. Nie można zapomnieć, że na moment złożenia wniosku o płatność I raty beneficjent musi przejąć przynajmniej 11,20 ha — ta wartość stanowi średnią krajową powierzchnię gruntów w gospodarstwach rolnych w 2021 r. – lub średnią powierzchnię wojewódzką, jeśli ta jest niższa niż krajowa.

Jeśli termin naboru wniosków na premie dla młodych rolników będzie pokrywał się z terminem składania wniosków obszarowych, to potencjalny beneficjent musi go złożyć we własnym imieniu. Wypełnienie wniosku następuje zgodnie z posiadanymi umowami dzierżaw i aktami potwierdzającymi własność. W momencie składania wniosku o przyznanie pomocy wystarczy zadeklarować w biznesplanie, że gospodarstwo Beneficjenta będzie powiększone o grunty brakujące do uzyskania minimalnej wymaganej powierzchni. Na przejęcie tych gruntów młody rolnik ma 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy z ARiMR. 

Maria Rozdzielska, doradca Agraves specjalizująca się w zakresie premii dla młodych rolników podkreśla: ”Należy pamiętać o tym, że grunty, które młody rolnik planuje przejąć, nie mogą mieć żadnej historii w poprzednich naborach na tę dotację”. Oznacza to, że żaden inny Beneficjent nie mógł ich wcześniej użytkować.

Podstawowych warunków otrzymania pomocy ciąg dalszy — wykształcenie

Niezmiennie w stosunku do ostatnich lat, premię dla młodego rolnika przyznaje się na podstawie uzyskanych przez niego punktów. Te z kolei otrzymuje się m.in. za powierzchnię przejmowanych użytków rolnych, charakter inwestycji, czy wykształcenie. Za posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, beneficjent może otrzymać od 2 do 5 punktów.

Aby uzyskać punkty za wykształcenie, beneficjent na moment złożenia wniosku nie musi mieć zdanych egzaminów czy ukończonej szkoły. Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe, czyli dyplom bądź świadectwo, można dostarczyć najpóźniej w terminie 150 dni od dnia zakończenia naboru — zaznacza Maria Rozdzielska.

Z taką sytuacją mamy do czynienia najczęściej wtedy, gdy w momencie składania wniosku o przyznanie pomocy, będąc po egzaminach, beneficjent oczekuje na wydanie dokumentów ze szkoły czy z uczelni — dodaje Monika Wróblewska, dyrektor Działu Dotacji.

Młody rolnik a małżeństwo

Czy o premię dla młodego rolnika może starać się tylko jeden z małżonków, czy też w przypadku rozdzielności majątkowej mogą starać się o nią niezależnie od siebie? 

Jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań w tym działaniu. Przepisy są jasne: niezależnie od tego czy małżonkowie mają rozdzielność, czy wspólność majątkową, nie ma możliwości, by każdy z małżonków otrzymał premię dla młodego rolnika. Co ważne, nie ma tutaj znaczenia termin, w jakim nastąpiło zawarcie związku małżeńskiego. Oznacza to, że jeśli jeden ze współmałżonków otrzymał pomoc w ramach działania dotyczącego ułatwianie startu młodym rolnikom np. 3 lata przed poznaniem małżonka, to drugi nie może skorzystać z tego dofinansowania po dniu zawarcia związku małżeńskiego. Istotną przeszkodą w skorzystaniu premii dla młodego rolnika w przypadku małżonków jest sytuacja, gdzie np. jeśli ślub zawarto rok temu, a współmałżonek prowadzi gospodarstwo dłużej niż dwa lata, to współmałżonek też nie otrzyma premii.

Jest to jedno z nielicznych działań, które uniemożliwiają skorzystanie z niej obojgu małżonkom. W większości działań w ramach PROW 2014-2020, w sytuacji, gdy małżonkowie mają rozdzielność majątkową, możliwe jest odrębne skorzystanie z pomocy. Jednak w przypadku premii dla młodych rolników jest inaczej.

Młody Rolnik a praca

Kolejnym pytaniem, które często zadają sobie beneficjenci premii dla młodego rolnika, jest kwestia podejmowania dodatkowej pracy. Na co trzeba zwrócić uwagę, gdy młody rolnik chce pracować poza gospodarstwem? 

Najważniejsze jest posiadanie ubezpieczenia w KRUS. Zgodnie z warunkami przyznawania pomocy, beneficjent musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty I raty pomocy. W tym okresie może podjąć dodatkową aktywność zawodową, która nie spowoduje utraty ubezpieczenia w KRUS. W praktyce oznacza to, że Młody rolnik nie może być zatrudniony w ramach umowy o pracę niezależnie od wymiaru godzinowego. Ta forma zatrudnienia z automatu oznacza ubezpieczenie w ZUS. Beneficjent może natomiast podjąć pracę na podstawie umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło. W tym wypadku należy pamiętać, że jego miesięczne wynagrodzenie nie może przekroczyć 3 010 zł brutto (jest to wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku).

Po okresie 12 miesięcy od dnia wypłaty I raty pomocy, młody rolnik może podjąć pracę, nawet na podstawie umowy o pracę. Tutaj należy pamiętać o tym, że zobowiązania z tytułu otrzymania Premii dla Młodych Rolników wiążą beneficjenta przez 5 lat i w tym okresie rolnik musi prowadzić gospodarstwo, a podjęta praca nie może mu tego utrudniać.

Zachęcamy również do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/DoradcyAgraves na którym cały czas umieszczamy informacje o najistotniejszych zmianach, naborach, ciekawostkach w branży.

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: