Niedrożny system e-KRS

Od 1 lipca 2021 r. w naszym kraju zaczął działać elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy, w skrócie e-KRS. Miał on znacznie przyspieszyć załatwianie wszelkich formalności dotyczących spółek czy spółdzielni oraz procedur związanych z wpisami. Teoria jednak nie zawsze idzie w parze z praktyką, zatem obecnie wiele spraw zamiast nabrać tempa, zalega na półkach. Dzieje się tak z powodu braku wiedzy prawnej osób składających wnioski.

Przepisy stopujące działanie e-KRS

Tylko wnioskodawca reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokat, radca prawny) nie musi do e-wniosku dołączać papierowych oryginałów dokumentów. 

Przypomnijmy, że art. 6944 § 23 kpc mówi, iż dokumenty stanowiące podstawę wpisu do KRS albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych muszą być złożone w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Jeżeli natomiast dokumenty te zostały sporządzone w postaci papierowej, do wniosku należy dołączyć:

1) odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo 

2) elektroniczne kopie dokumentów.

W pozostałych przypadkach – jak interpretują to sądy, gdy wniosek składa w swoim imieniu strona, a nie profesjonalny pełnomocnik, oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo przesyła się do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia pisma.

Obowiązek korzystania z e-KRS dla grup producentów rolnych 

Niestety wprowadzone przepisy obejmują również grupy producentów rolnych, które jako osoby prawne wpisane do rejestru przedsiębiorców są zobowiązane do przesyłania wniosków poprzez system e-KRS od 1 lipca br. Połączenie zatem formy elektronicznej z formą papierową stanowi czasami nie lada utrudnienie dla większości z nich.

W ostatnim czasie docierają do nas także sygnały od rolników o problemach związanych z procesem uiszczenia opłat za złożenie stosownych wniosków.

Rozwiązaniem na większość z powyższych problemów może być skorzystanie z doradztwa profesjonalnych pełnomocników, którzy będą mogli poświadczyć zgodność dokumentów elektronicznych z oryginałem, jak i zarówno na bieżąco kontrolować przebieg procesu złożonego wniosku.

Doradcy Agraves pomogą

Nowe zasady składania wniosków nie muszą być uciążliwe dla reprezentujących grupy producentów rolnych członków zarządu. W zespole Agraves organizacje rolników wspierają doradcy oraz radcowie prawni, którzy pomogą odpowiednio przygotować stosowne wnioski, załączniki, jak i poświadczą zgodność dokumentów z oryginałem.

Prawidłowe przygotowanie i opłacenie wniosku o wpis albo zmianę wpisu w KRS po zmianie z lipca br. stało się nie lada wyzwaniem organizacyjnym (profil zaufany, podpis kwalifikowany, e-płatności) dla zarządów osób prawnych, w tym także grup producentów rolnych. Dlatego też przygotowaliśmy nową usługę, w ramach której zapewniamy fachową pomoc podmiotom zobowiązanym do obsługi spraw w e-KRSmówi Agata Stroiwąs, doradca grup producentów w Agraves.

Zachęcamy również do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/DoradcyAgraves na którym cały czas umieszczamy informacje o najistotniejszych zmianach w przepisach prawnych.

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: