Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym

Rola ochrony środowiska w procesie produkcji rolnej stale rośnie. Prezentowane przez Komisję Europejską pomysły związane z “Europejskim Zielonym Ładem” potwierdzają, iż to zagadnienie będzie w najbliższych latach nie tylko zyskiwało na znaczeniu, ale stanie się kluczowym wyzwaniem dla polskich rolników.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Kwestia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko coraz częściej wpływa na rozpatrywanie wniosków także w ramach PROW 2014-2020. Dotyczy to przede wszystkim projektów w ramach działań:

 1. modernizacja gospodarstw rolnych we wszystkich (!) obszarach:
  a) A, B, C
  b) D (zakup maszyn, wyposażenia),
  c) nawadnianie w gospodarstwie,
 2. premie dla młodych rolników,
 3. pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Agencja coraz częściej wzywa wnioskodawców do przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, w przypadku gdy “w związku z realizacją biznesplanu jest wymagane uzyskanie takiej decyzji zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”. Dotyczy to nie tylko nowych wniosków, złożonych w 2021 r., ale także tych z poprzednich lat, dla których proces weryfikacji jeszcze się nie zakończył!

Zdarza się, że żądanie przez pracowników ARiMR decyzji wynika jedynie z faktu prowadzenia produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym i dotyczyć może także samego zakupu maszyn. Strategia Agencji polega na tym, że wzywa wnioskodawcę do przedłożenia stosownej decyzji administracyjnej a ocenę tego, czy dla danej inwestycji tzw. decyzja środowiskowa jest w ogóle potrzebna, pozostawia organom samorządowym (wójt, burmistrz).

Wielowymiarowe spojrzenie 

Ocena problemu i podjęcie stosownych działań w obliczu żądania Agencji musi obejmować kilka aspektów, m.in.:

 1. czy mamy do czynienia z przedsięwzięciem w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 2. weryfikację posiadanych w gospodarstwie decyzji środowiskowych,
 3. analizę wszystkich uzyskanych przez producenta rolnego pozwoleń na budowę,
 4. weryfikację maksymalnej obsady zwierząt w posiadanych budynkach zgodnie z zasadami dobrostanu zwierząt,
 5. ocenę ilości siedzib stada i ewentualnej konieczności sumowania wielkości produkcji zwierzęcej,
 6. potrzebę ew. “legalizacji” wielkości produkcji zwierzęcej.

Sprawa oczywiście komplikuje się w przypadku prowadzenia na terenie jednej działki siedliskowej produkcji przez dwóch lub większą liczbę rolników (np. rodzice i syn czy córka).

Uzasadnione żądania?

Problem dotyczący decyzji środowiskowej staje się dzisiaj jedną z ważniejszych przeszkód na drodze do pozyskania dotacji w ramach PROW 2014-2020. Podkreślić należy także, iż w wielu wypadkach żądanie Agencji jest nieuzasadnione i upada w obliczu prawidłowo przygotowanego pisma procesowego zawierającego odpowiednie obliczenia oraz dokumenty. To na wnioskodawcy spoczywa jednak ciężar udowodnienia faktów, które mają wpływ na rozpatrzenie wniosku.

Każdy z przypadków należy badać i oceniać indywidualnie. Niewątpliwie warto zwrócić się o pomoc do ekspertów, których wiedza i doświadczenie pomoże skutecznie rozwiązać problem i doprowadzić do uzyskania dotacji.

Jeżeli macie jakieś pytania związane z ochroną środowiska, zawsze możecie kontaktować się z naszym zespołem:
https://www.agraves.pl/zespol/

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: