Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Już w listopadzie 2021 r. ARiMR ogłosi nabór wniosków o pomoc w ramach działania „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” PROW 2014-2020. Zatem najwyższy czas, by przyjrzeć się warunkom dotacji, zaplanować swój biznes i przedyskutować z profesjonalnym doradcą swoje pomysły.

Warunki uzyskania dotacji  

O premię może się ubiegać rolnik, ale także małżonek lub domownik rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Agencja przyzna dotację jeżeli m.in. gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Ponadto pomoc uzależniona jest np. od tego, czy do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyznana została jednolita płatność obszarowa za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

Punkty

Kolejność przysługiwania pomocy uzależniona jest od sumy punktów przyznanych wg kilku kryteriów wyboru. Należą do nich m.in. odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wiek wnioskodawcy, innowacyjność projektu, bezrobocie na poziomie powiatu czy ilość tworzonych miejsc pracy.

Odpowiednie, a przy tym racjonalne zaplanowanie przedsięwzięcia, by projekt uzyskał jak najwięcej punktów, to połowa sukcesu.

Wysokość premii

Bezzwrotna premia może zostać przyznana tylko raz w okresie PROW 2014-2020, w wysokości uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

  • 150 000 zł, jeżeli przewiduje się utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
  • 200 000 zł, jeżeli przewiduje się utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
  • 250 000 zł, jeżeli przewiduje się utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Premia wypłacana jest w dwóch ratach:

  1. 80% premii – po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu dotacji;
  2. 20% premii – po zrealizowaniu biznesplanu.

Działalności objęte wsparciem

Premia przyznawana jest na podejmowanie ściśle określonych pozarolniczych działalności gospodarczych na podstawie kodów PKD, które zostały wymienione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w załączniku do rozporządzenia. Znalazło się w nim wiele rodzajów biznesów, najpopularniejsze przykłady znajdziecie na naszym Facebooku [https://www.facebook.com/DoradcyAgraves].

 

Na co można wydać premię?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, wydatki muszą stanowić co najmniej 100% kwoty udzielonej pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe mają objąć co najmniej 70% kwoty premii. Agencja poddaje ocenie zasadność i wysokość planowanych kosztów w biznesplanie, dlatego kwoty muszą odpowiadać cenom rynkowym. Dopuszczalny jest zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia w ramach projektu. Wsparciu podlega również budowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości.

Co nowego?

Wśród obszarów kwalifikujących się do wsparcia – poza zakupem maszyn – jesienią czeka nas kilka ważnych zmian dotyczących warunków przyznawania premii. Inaczej będziemy obliczać okres zawieszenia działalności uprawniający do sięgnięcia po premię (dotyczy to osób planujących ponowne rozpoczęcie prowadzenia biznesu).

Nieznacznej, aczkolwiek ciekawej, korekcie poddana zostanie lista kodów PKD, w ramach których można ubiegać się o pomoc (obserwujcie naszego FB na którym publikujemy szczegóły).

Największa zmiana dotyczyć będzie niestety wysokości pomocy na środki transportu. Zgodnie z projektem zmiany rozporządzenia uchylona ma zostać działalność dotycząca kodu PKD 49.32.Z  działalność taksówek osobowych. Co istotne, zakup samochodu osobowego będzie mógł stanowić nie więcej niż 50% kwoty pomocy. Ponadto obowiązkiem wnioskodawcy będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, w przypadku gdy w związku z realizacją biznesplanu jest wymagane uzyskanie takiej decyzji zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Nie zostaniecie jednak z nowymi zasadami sami – o szczegóły możecie pytać nasz zespół https://www.agraves.pl/zespol/

Tagi:

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Zobacz
także: